top of page
20240302_150257.jpg

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA MOTORÓWKI

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu wszystkich naszych klientów oraz ochrony naszego sprzętu, wprowadziliśmy poniższy regulamin korzystania z wypożyczalni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią przed rozpoczęciem przygody.


Bezpieczeństwo na wodzie


Każdy użytkownik motorówki musi posiadać przy sobie ważne uprawnienia do prowadzenia jednostek pływających (patent sternika motorowodnego lub inne stosowne uprawnienia), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Przed wypłynięciem, użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym łodzi oraz wyposażeniem bezpieczeństwa i ratunkowego. Wszelkie wątpliwości lub usterki należy zgłosić obsłudze wypożyczalni przed rozpoczęciem rejsu.


Obowiązkowe jest noszenie kamizelek ratunkowych przez wszystkich członków załogi podczas trwania rejsu, niezależnie od warunków pogodowych i umiejętności pływackich.


Użytkownik zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności podczas manewrowania łodzią (zakaz falowania!), szczególnie w pobliżu innych jednostek, pływaków oraz w strefach o ograniczonej przestrzeni manewrowej.


Użytkownik zobowiązany jest do szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i wychodzenia z portów oraz marin. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu innych użytkowników akwenów, obowiązuje bezwzględny zakaz falowania w obrębie portów i marin.


Podczas manewrowania w portach i marinach, prędkość łodzi musi być dostosowana tak, aby nie powodować falowania mogącego zakłócić bezpieczeństwo lub spoczynek innych jednostek oraz użytkowników portu.


Osoby przebywające na jachcie nie mogą znajdować się pod wpływem, ani spożywać: alkoholu, narkotyków, czy innych środków odurzających.

Warunki na wodzie i pogoda


Wypożyczenie i użytkowanie łodzi jest dozwolone tylko w warunkach pogodowych gwarantujących bezpieczeństwo – przy braku ostrzeżeń meteorologicznych i przy dobrej widoczności.


W przypadku pogorszenia się warunków pogodowych podczas rejsu, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powrotu do najbliższego bezpiecznego portu lub mariny.


Obsługa wypożyczalni ma prawo odmówić wydania łodzi na wodę w przypadku przewidywanych złych warunków pogodowych.


Szacunek dla innych użytkowników i środowiska


Użytkownik zobowiązany jest do szanowania innych użytkowników akwenów wodnych oraz do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa na wodzie.


Zakazane jest zakłócanie ciszy i spokoju na wodzie poprzez nadmierne generowanie hałasu.
Użytkownicy zobowiązani są do zachowania czystości w motorówce oraz w jej otoczeniu. Należy unikać zanieczyszczania akwenów wodnych.


Wszelkie odpady generowane podczas rejsu należy zabrać ze sobą i pozostawić w odpowiednio wyznaczonych do tego miejscach.


Warunki czarteru


Jacht może zostać wydany osobie, która ukończyła 18 lat, potrafi pływać, nie jest pod wpływem alkoholu, czy innych środków odurzających.


Maksymalna ilość osób przebywających na jachcie wynosi 6 osób (dla łódzi Trident) oraz 7 osób (dla łodzi Oki Boats)


Użytkownik jest zobowiązany eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Morskiego, instrukcjami urządzeń oraz dobrą praktyką morską.


Jacht powinien być wysprzątany, wyposażenie uzupełnione albo powinien nastąpić zwrot wartości brakującego wyposażenia.


Odpowiedzialność i ubezpieczenie


Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że umowa ubezpieczenia posiadana przez Armatora nie uwzględnia szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a także będące następstwem działania czy zaniechania załogi jachtu będącej w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających czy narkotyków. W przypadku tego rodzaju szkód, załoga jachtu ponosi pełną odpowiedzialność za ich naprawienie.


W przypadku utraty jachtu, jego wyposażenia lub wyposażenia dodatkowego na skutek kradzieży, zgubienia, Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu równowartości kosztów, odpowiadających wartości utraconego mienia, według cen obowiązujących w dniu naprawienia szkody.


W sytuacji, gdy czarterowany jacht zostanie zwrócony uszkodzony lub z niekompletnym wyposażeniem, Użytkownik ma obowiązek pokrycia ustalonej przez Wypożyczalnię kwoty, najpóźniej w dniu zwrotu jachtu.
 

Motorówkę może wypożyczyć osoba, która przedstawi ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wpłaci kaucję w wysokości ustalonej przez wypożyczalnię.

 

Kaucja jest gwarancją pokrycia ewentualnych szkód i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu, pod warunkiem pokrycia kosztów wynajmu oraz zwrotu łodzi w stanie niepogorszonym.


Dodatkowe obowiązki Użytkownika


Jeżeli trasa rejsu wykracza poza standardowe (nietypowe) akweny, Użytkownik we własnym zakresie przygotowuje mapy morskie, wydawnictwa nawigacyjne i inne niezbędne pomoce na rejon planowanego rejsu.


Koszty wyżywienia załogi, koszty paliwa, opłat postojowych, portowych, pilotowych, energii elektrycznej, wydatków na łączność telefoniczną, koszty napraw jachtu i osprzętu oraz wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem jachtu i utrzymaniem w czasie trwania czarteru pokrywa Użytkownik.

 

Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia całkowitych kosztów holowania jachtu przez policję lub WOPR, powstałych z winy Użytkownika.


W przypadku uczestniczenia Użytkownik w regatach lub szkoleniu niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody Armatora (opłacenie wpisowego oraz dodatkowe ubezpieczenie jachtu i załogi na czas trwania regat należy do Użytkownika).

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA QUADÓW

 

Bezpieczeństwo podczas jazdy


Każdy użytkownik quada musi posiadać przy sobie ważne uprawnienia do kierowania pojazdami terenowymi (prawo jazdy kategorii B lub inne stosowne uprawnienia), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Przed rozpoczęciem jazdy, użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym pojazdu oraz wyposażeniem bezpieczeństwa. Wszelkie wątpliwości lub usterki należy zgłosić obsłudze wypożyczalni.
Obowiązkowe jest noszenie kasków ochronnych i odpowiedniego ubioru przez wszystkich użytkowników quadów, niezależnie od warunków terenowych i umiejętności kierowania.


Użytkownik zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, szczególnie na trudnych odcinkach terenu i w pobliżu innych osób.
 

Warunki terenowe i pogoda


Wypożyczenie i użytkowanie quadów jest dozwolone tylko w warunkach terenowych i pogodowych gwarantujących bezpieczeństwo – przy braku ostrzeżeń meteorologicznych i w odpowiednich warunkach terenowych.


W przypadku pogorszenia się warunków pogodowych lub terenowych podczas jazdy, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zakończenia aktywności i powrotu do wypożyczalni.


Obsługa wypożyczalni ma prawo odmówić wydania quadów w przypadku przewidywanych złych warunków terenowych lub pogodowych.


Szacunek dla innych użytkowników i środowiska


Użytkownik zobowiązany jest do szanowania innych użytkowników terenu oraz do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa.


Zakazane jest zakłócanie ciszy i spokoju na terenach naturalnych poprzez nadmierne generowanie hałasu.
Użytkownicy zobowiązani są do zachowania czystości w pojazdach oraz w ich otoczeniu. Należy unikać zanieczyszczania terenu.


Wszelkie odpady generowane podczas jazdy należy zabrać ze sobą i pozostawić w odpowiednio wyznaczonych do tego miejscach.


Użytkownikom quadów wyraźnie zabrania się wjazdu do lasów oraz na inne chronione obszary przyrodnicze, które są objęte ochroną lub gdzie obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych.


W celu ochrony przyrody i szanowania zasad ekologii, wszelkie działania eksploracyjne oraz rekreacyjne na quadach muszą być ograniczone do wyznaczonych i dozwolonych tras oraz terenów otwartych, gdzie jazda taka jest zgodna z lokalnymi regulacjami.


Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z mapą dostępnych tras i obszarów dozwolonych dla ruchu quadów przed rozpoczęciem aktywności, a także do ścisłego przestrzegania oznakowań i informacji terenowych dotyczących ograniczeń i zakazów.

Warunki wypożyczenia


Quad może zostać wydany osobie, która ukończyła 18 lat, posiada odpowiednie uprawnienia, nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających.


Maksymalna ilość osób na quadzie odpowiada jego specyfikacji producenta.


Użytkownik jest zobowiązany eksploatować quad zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami obsługi oraz zasadami bezpiecznej jazdy.


Odpowiedzialność i ubezpieczenie


Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że umowa ubezpieczenia posiadana przez wypożyczalnię nie uwzględnia szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a także będące następstwem działania czy zaniechania użytkownika pojazdu będącego w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. W przypadku tego rodzaju szkód, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ich naprawienie.


W przypadku utraty quada, jego wyposażenia lub wyposażenia dodatkowego na skutek kradzieży, zgubienia, Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu równowartości kosztów, odpowiadających wartości utraconego mienia, według cen obowiązujących w dniu naprawienia szkody.


W sytuacji, gdy wypożyczony quad zostanie zwrócony uszkodzony lub z niekompletnym wyposażeniem, Użytkownik ma obowiązek pokrycia ustalonej przez wypożyczalnię kwoty, najpóźniej w dniu zwrotu pojazdu.
 

Dodatkowe obowiązki użytkownika


Koszty paliwa, ewentualnych napraw quada i osprzętu oraz wszelkie inne koszty związane z użytkowaniem pojazdu w czasie trwania wypożyczenia pokrywa użytkownik.


W przypadku uczestnictwa w organizowanych przez wypożyczalnię lub zewnętrzne eventach terenowych, niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody wypożyczalni (opłacenie wpisowego oraz dodatkowe ubezpieczenie quada i użytkownika na czas trwania eventu należy do użytkownika).


Odpowiedzialność prawna i zdrowotna klienta


Klient wypożyczający quad zobowiązuje się do przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy czy obrażenia ciała, które mogą dotknąć jego osoby oraz osoby pasażera, jeśli będą one wynikiem naruszenia obowiązującego Kodeksu Drogowego, przepisów Prawa Karnego lub Prawa Cywilnego. Podkreślamy znaczenie przestrzegania zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa jako kluczowego elementu zapobiegania wypadkom i kontuzjom.


Za wszelkie konsekwencje zdrowotne wynikające z użytkowania wypożyczonych quadów odpowiada bezpośrednio osoba wynajmująca. Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczenia się przez ewentualnością szkód zdrowotnych poprzez odpowiednie ubezpieczenie. Zalecamy, by przed rozpoczęciem korzystania z quada, każdy klient dokładnie zapoznał się z zakresem ochrony oferowanej przez swoje ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczenie od wypadków.

 

 

bottom of page